onesignal pushe.co s-3.664-0.699-5.062-2.099c-1.397-1.398-2.097-3.087-2.097-5.065s0.699-3.667,2.097-5.065c1.397-1.399,3.085-2.099,5.062-2.099 s3.664,0.699,5.062,2.099C223.888,120.556,224.587,122.244,224.587,124.223z"/> ``

از کجا شروع کنم؟

با مراجعه به بخش‌های راه‌اندازی ارسال اعلان به موبایل و وب، گام‌های لازم برای اضافه شدن پوش‌پل به محصولتان را در کمتر از ۱۰ دقیقه طی کنید:

  • ایجاد پروژه جدید یا استفاده از پروژه فعلی
  • افزودن کتابخانه
  • اضافه کردن چند خط کد از پبش آماده در پروژه
  • برنامه شما آماده است